Wednesday, June 27, 2012

ನೋವು, ನಲಿವು

ಅತಿಯಾಗಿ ನೋವಾದಾಗ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನೇ ಹೆಣೆಯಬಹದುದು ಅದರಂತೆ ಅತಿಯಾದ ಸಂತಸವಿದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡಬಹುದು..

No comments:

Post a Comment