Tuesday, May 22, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 26


ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಕಂಟಕರು
ನೀತಿ ಮರೆತ ಲಂಪಟರು
ಕಾಯಕವನ್ನರಿಯದ ಅಧಮರು
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಲೇಪವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂಡರು
ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ
ಆತೊರೆಯುವ ಕಾಮುಕರೂ
ಸಹ ಕಾವಿ ತೊಟ್ಟು
ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಗುಣದಾನವ ಮಾಡುತಿರೆ
ಇನ್ನು ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಯೇನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ?

Monday, May 21, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 25


ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅನ್ನ ಬೇಯುವುದು
ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅನ್ನ ಬೇಯುವುದು
ವೈಶ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅನ್ನ ಬೇಯುವುದು
ಹೊಲೆಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅನ್ನ ಬೇಯುವುದು
ಅನ್ನಕಿಲ್ಲದ ಕೀಳರಿಮೆ ಅನ್ಯರಿಗ್ಯಾಕೋ ನಾಕಾಣೆ
ಒಮ್ಮತದಿ ಉತ್ತರಿಸು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

Saturday, May 19, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 24

ನಗುವನ್ನು ದುಡ್ಡುಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲಾಗದು
ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪಡೆಯಲಾಗದು
ಸುಖವನ್ನು ಕಾಲುಮುರಿದು ಕೂರಿಸಲಾಗದು
ದುಗುಡವನ್ನು ಮನದೊಳಗೆ ಇಂಗಿಸಲಾಗದು
ಮೂಗಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನೆಗಡಿಯು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ
ಜೀವಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ
ತನ್ನಿರುವೊಳಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತ
ಉತ್ತರವ ಪಡೆಯೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

Friday, May 11, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 23


ಜಾಲಿಯ ಗಿಡವೆಂದು 
ಜರಿಯದಿರಯ್ಯಾ ಮನುಜ
ಜಾಲಿಯ ಮರದಲ್ಲೂ 
ಜೇನು ಕಟ್ಟುವುದು 
ಅಭಾಗ್ಯರ ಜೀವನ
ಈ ಜಾಲಿಯ ಮುಳ್ಳಂತೆ 
ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಣು
ವಿಶಾಲವಿರಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

Monday, May 7, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 22


ನನ್ನ ಈ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ
ಗುರುವು ನಿನೆಯೋ ತಂದೆ
ಒಪ್ಪು ತಪ್ಪಗಳ ತಿದ್ದಿ
ಮುನ್ನಡೆಸು ದೇವ
ನಾ ಅಲ್ಪ ಅರಿವಿಲ್ಲ
ಅರಿತದ್ದ ಅರ್ಪಿಸುವೆ
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದೆನ್ನ ಬಳಿ
ನೀಡಲೇನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

Sunday, May 6, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 21


ಭಯವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲ
ಭಯವಿಲ್ಲದೊಡೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ದಿಸದು
ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಮಾಡುತ
ವಿಜಯದಲಿ ಮುನ್ನಡೆವೆಂಬೆನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

Saturday, May 5, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 20

 
ನರಕವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲೋ
ಯಮನ ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ
ನರಳಿ ಸಾಯುವವನಿಗೆ
ನರಕವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲೆ
ಸ್ವರ್ಗವೆಂಬುದ ಜನ
ಕಂಡು - ಕೊಂಡಾಗಿದೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರ್ಗವು
ಎಲ್ಲಿಹುದಯ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

Friday, May 4, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 19


ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಮರೆತು
ಹೆಮ್ಮರಗಳ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿರದೇನು ಫಲ
ಹುಂಡಿ ತುಂಬುವ ಧನವ
ಅವಳ ಸುಖಕ್ಕಾದರೂ ನೀಡು
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ
ಅವಳ ಹರಕೆಯೇ ಮೂಲ
ಪೂಜೆಯೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದು
ಮಾತೆಗಯ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

Thursday, May 3, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 18


ಬೀಳುವ ಮಳೆಗೊಂದು
ಪೂಜೆಯ ನೆಪವೇಕೆ?
ಸಮಯ ತಾ ಬಂದಾಗ
ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳುವುದು
ಹೋಮ ಹವನದಿ ಉರಿವ
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯುಯ್ದರೆ
ಬೆಪ್ಪರೆಂದ್ನೆನ್ವನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

Wednesday, May 2, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 17


ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ
ಸುಡುಗಾಡ ತಲುಪಲಾಗದು
ಕಾಸಿನ ಉರುಳಿಗೆ
ಕೊರಳು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ
ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಹ
ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಗೋಡೆದೆ ಕಿವಿಯಿದ್ದು 
ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ?

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 16

ವಿಧಿಯ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ
ಯೋಚಿಸುವ ಒಬ್ಬರನು ನಾಕಾಣೆ
ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರಗಳ ಹೆಣೆಯುತ್ತಾ
ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ
ಜೇಡಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದೆಂತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 15

ಅಜ್ಞಾನದ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ
ಸುಜ್ಞಾನವು ಬಲಿಯಾಗದಿರಲಿ
ದಾರಿ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದರೂ 
ಅದು ಸೊಟ್ಟಗೆ 
ಕಾಣುವಂತಾಗದಿರಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 14


ನಿಜವಾದ ಮಾನವ ದೇಹದಲಿ
ಕಾಮವನ್ನು ಕಾಮವೇ ತಿಂದು
ಕ್ರೋದವನ್ನು ಕೋಪವೇ ತುಳಿದು
ಮಧವು ಮತಿಹೀನವಾಗಿ
ಮತ್ಸರವು ಮಂಕಾಗಿ
ಲೋಭವನು ಲಾಭವನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಮೋಹದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಮಗಳೂ
ಮಸಣ ಸೇರುವಂತಾಗಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 13

ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು
ವಿಧಿಯೇ ಮುಂದೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಅವರವರ
ನಂಜು ಅವರವರನ್ನೆ ಸರ್ವನಾಷವಾಗಿಸುವ
ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 12


ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೊಳವಿತ್ತು
ಕಲಕಲಿಸುವ ಜಲವಿತ್ತು
ಹೆಂಗೆಳೆಯರ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ
ಕುಲುಕಾಡುವ ಬಿಂದಿಗೆಯಿತ್ತು
ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳ ಹುಡುಕುತಿಹೆ
ಎಲ್ಲಿಗೋದವೋ ಕಾಣೆ
ಇದು ಎಂಥಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ
ಕಾರಣವಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ?