Saturday, April 28, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 9


ಘನವೆತ್ತ ಜನರನ್ ಅಯ್ಯಾ ಎಂಬುದೆ
ಘನವೆತ್ತ ಕುಲವನ್ ಅಯ್ಯಾ ಎಂಬುದೆ
ಘನವೆತ್ತ ದೈವವನ್ ಅಯ್ಯಾ ಎಂಬುದೆ
ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಘನಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಘವವುಂಟೆ
ನೀನಾದರೂ ಹೇಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ?

No comments:

Post a Comment