Monday, April 30, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 11


ಸೂರಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಕಾಳಿಲ್ಲ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ
ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನೊಳು ನಾನೇ ಇಲ್ಲ
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬರ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟೇ?
ತನು ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೊಡೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೂ ಬರವುಂಟು
ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹಿಸೋ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

Sunday, April 29, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 10

ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ ನೆಲ
ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಲ್ಲ
ಒಲೆಯತ್ತಿ ಉರಿದರೆ
ಧರೆಯು ಉರಿದಂತೇನಲ್ಲ
ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ತಾಪಕ್ಕಿಂತ
ಮತ್ತೊಂದು ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲ
ಶರಣಾಗು ಸಾವುದಾನದಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೆನೆದು

Saturday, April 28, 2012

{ನುಡಿ} ಮುತ್ತು 9


ಘನವೆತ್ತ ಜನರನ್ ಅಯ್ಯಾ ಎಂಬುದೆ
ಘನವೆತ್ತ ಕುಲವನ್ ಅಯ್ಯಾ ಎಂಬುದೆ
ಘನವೆತ್ತ ದೈವವನ್ ಅಯ್ಯಾ ಎಂಬುದೆ
ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಘನಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಘವವುಂಟೆ
ನೀನಾದರೂ ಹೇಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ?